Vzdělávání – cesta k rozvoji společnosti A S P E C, spol. s r. o.

Operační program Zaměstnanost

Předmětem projektu je komplexní soubor podnikového vzdělávání pro zaměstnance společnosti A S P E C, spol. s r. o. Do projektu byli vybráni zaměstnanci a školení, která jsou potřebná pro zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí těchto pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s potřebami společnosti a pracovního trhu obecně. Projekt dále zohledňuje potřeby osob ve věku 54+, které jsou do cílové skupiny vybráni přednostně. Náplň projektu vychází z analýzy potřeb rozvoje LZ firmy.

Registrační číslo:CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004770
Operační program:Operační program Zaměstnanost
Prioritní osa:03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Investiční priorita:Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám
Specifický cíl:Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce, zvýšit adaptabilitu starších pracovníků
Výzva:43 Podnikové vzdělávání zaměstnanců