Pekárny čekají. Podpora návratu žen na trh práce na Krnovsku

Operační program Zaměstnanost

Projekt se zaměřuje na podporu žen ohrožených na TP na Krnovsku, pomocí podpůrných aktivit, odborného vzdělání a pracovních stáží v pekárenských profesích. Realizace projektu se zaměřuje na 24 žen z Krnova a okolí, které díky poradenství, odbornému vzdělání a pracovním stážím na různých pozicích získají dovednosti (odborné znalosti, praktické zkušenosti a obnovu/získání pracovních návyků) pro uplatnění nebo návrat na trh práce.

Registrační číslo:CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003354
Operační program:Operační program Zaměstnanost
Prioritní osa:03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Investiční priorita:Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci
Specifický cíl:Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
Výzva:61 Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR mimo hl. město Prahu
Stáhnout dokument